Seniorenbus Zwijndrecht


Go to content

Doel :

De stichting heeft ten doel het op ideële basis aanbieden van vervoer van deur tot deur aan senioren, opdat zij zo lang mogelijk sociaal en maatschappelijk actief kunnen blijven en niet persoonlijk geïsoleerd raken.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

  1. door het zonder winstoogmerk exploiteren van een of meer personenbussen om daarmee ritten te verzorgen voor genoemde doelgroep;
  2. door tot genoemde doelgroep behorende personen op afspraak op te halen en te brengen naar de afgesproken plaatsen binnen de gemeenten waarin de stichting werkzaam is;
  3. door het inschakelen van vrijwilligers die de organisatie beheren, de vervoerdiensten regelen, de personenbussen besturen, de passagiers begeleiden en bijzondere taken uitvoeren;
  4. door het verwerven van financiële steun van bedrijven en particulieren;
  5. met alle middelen die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden.

Medewerkers :

De stichting zal voor 100 % werken met vrijwilligers(-sters).
Voor de te verrichten werkzaamheden wordt geen vergoeding, hetgeen als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 kan worden aangemerkt, betaald.

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit vijf personen een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Zo mogelijk zal er minstens één vrouwelijk bestuurslid zijn en wordt ernaar gestreefd iemand uit Hendrik-Ido-Ambacht in het bestuur te hebben.

Er zal op regelmatige basis een bestuursvergadering gehouden worden.

Voor de werkzaamheden van de vrijwilligers zullen regels worden opgesteld.

De chauffeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens zijn dienst.
Een vrijwilliger ouder dan 75 jaar mag niet meer fungeren als chauffeur en een vrijwilliger ouder dan 80 jaar niet meer als bijrijder. De laatste leeftijdgrens geldt uitsluitend voor personen die na 9 april 2019 vrijwilliger zijn geworden.

De bijrijder is behulpzaam bij het in- en uitstappen en kan eventueel nog verdere assistentie verlenen.

De meldpunt medewerker(s), verantwoordelijk voor de dagelijkse gang op het meldpunt,  beantwoorden de telefoon en noteren de ritten die alleen voor de volgende dag kunnen worden aangevraagd.
Hiervan zullen door de ritinbrengers per bus ritlijsten opgesteld worden.

Aan het eind van een dienst neemt de meldpuntmedewerker de ritlijsten van de bijrijder(-ster) in ontvangst met de daarbij behorende vervoersbewijzen en de ontvangen gelden voor de verkoop van bonboekjes en eventuele fooien.

Er zal altijd een bestuurslid mede aanwezig zijn op het meldpunt of in ieder geval telefonisch bereikbaar.

In principe zal ernaar gestreefd worden dat een vrijwilliger (niet een bestuurslid zijnde) één keer per week een halve dag voor de stichting werkzaam is.

De planning van werkzaamheden door de vrijwilligers zal geruime tijd vooraf worden gemaakt zodat men hiermee rekening zal kunnen houden en kan aangeven op welke datums zij niet beschikbaar zijn.

Middelen :

Het vervoer zal gedaan worden middels, door de stichting aan te schaffen busjes waarmede 5 tot 7 (exclusief chauffeur en bijrijder) personen vervoerd kunnen worden, te beginnen met één bus.

In principe worden de bussen in vijf jaar afgeschreven en vervangen door de aanschaf van nieuwe bussen.

De bus(sen) zullen in eerste instantie worden aangeschaft middels te verwerven fondsen van diverse organisaties.
Zo nodig zal tevens een lening worden afgesloten.
Na deze eerste aanschaf zullen de bussen worden gefinancierd uit de te vormen reserves in deze.

De stichting zal geen subsidie aanvraag indienen. Dit ter bevordering van de onafhankelijkheid van de stichting.

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit :

  1. Contributie van de contribuanten van de stichting, die van het aangeboden vervoer gebruik willen maken.
  2. Contributie is € 6,50 per maand.
  3. Per rit wordt een prijs gevraagd van € 0,77. Dit wordt voldaan middels vervoerbewijzen die de contribuanten kunnen aanschaffen in boekjes van dertien ritten tegen een prijs van € 10,00.
  4. Op de bussen kan een sponsor van de stichting reclame voeren. Hiervoor wordt per jaar een bedrag berekend afhankelijk van de plaats en ruimte die hiervoor gebruikt wordt.
  5. Eventuele giften van sponsoren en / of leden van de stichting.

De contributies van de leden/contribuanten zullen maandelijks automatisch worden geïnd.
De sponsoring (reclames op de bussen) worden jaarlijks gefactureerd.

De stichting zal BTW-plichtig zijn.

De financiële middelen zullen worden beheerd door het bestuur. De penningmeester zal hierover regelmatig verslag doen aan de bestuursvergadering.

Vanuit de boekhouding zal op maandelijkse basis worden gerapporteerd aan de bestuursvergaderingen.
Bijzondere kostenposten zullen zo nodig apart worden gespecificeerd.

Er zullen meerdere betaalrekeningen (verschillende banken) worden geopend naast één of meer spaarrekeningen.

Indien mogelijk zal er een financiële reserve worden opgebouwd om een eventuele calamiteit te kunnen opvangen.
Wanneer er voldoende financiële reserve is opgebouwd zouden de genoemde bedragen (genoemd hiervoor onder de inkomsten) kunnen worden aangepast.

De BTW zal per kwartaal worden afgedragen/teruggevorderd, hetgeen door de penningmeester zal gebeuren.

Algemeen :

De stichting is gevestigd in Zwijndrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De stichting zal ervoor zorgdragen dat een ieder tijdens de periode dat hij/zij voor de stichting werkzaam is op de juiste manier is verzekerd. De stichting zal hiertoe verzekeringen afsluiten t.w.

voor de bus(sen) een all-risk verzekering inclusief ongevallen inzittendenverzekering en motorrijtuigrechtsbijstandsverzekering,

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering,
schadeverzekering inzittenden,
een inventaris/goederenverzekering.

voor de vrijwilligers is een collectieve ongevallen verzekering door de gemeente Zwijndrecht geregeld.

Eenmaal per jaar zal er een (evaluatie-) avond worden georganiseerd waarbij de benodigde informatie aan de vrijwilligers zal worden gegeven. Tevens zal er eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers worden georganiseerd waarvoor een feestcommissie zal worden gevormd.

Er zal een blad worden uitgegeven bestemd voor zowel de leden/contribuanten, sponsoren en vrijwilligers.
Hierin zullen o.a. de regels voor de leden/contribuanten worden weergegeven.

Mocht de stichting worden opgeheven dan zal een eventueel batig saldo worden geschonken aan andere organisaties met hetzelfde doel als de Stichting Seniorenbus of mogelijk andere goede doelen nastrevende organisaties.

Zwijndrecht,  November 2000. (laatste aanpassing februari 2020)

Onze activiteiten in 2019:

Aantal bussen:                                                                           4

Totaal gereden kilometers met deze 4 bussen:                       118714

Totaal aantal passagiers:                26262

hiervan vervoerd in Zwijndrecht:     15982

en m.b.t. Hendrik-Ido-Ambacht       10280

Aantal vrijwilligers:                            110

 

 


Back to content | Back to main menu