Seniorenbus Zwijndrecht


Go to content

Stichting Seniorenbus
Zwijndrecht

Balans per 31 december 2021
                                                               2021           2020                                                                     2021                2020
Activa                                                       €                €          Passiva                                                     €                      €
Materiele vaste activa                                                           Stichtingsvermogen
Inventaris                                              1.243            678       Bestemmingsreserve                           315.488          334.600
Transport-en vervoermiddelen           59.496        83.496      Overige                                                     7.368              7.368

Vlottende activa                                                                    Kortlopende schulden
Vorderingen                                                 –              –          Overige en overlopende passiva            13.998           14.295
Liquide middelen                               276.115     272.089 

                                                         336.854      356.263                                                                    336.854          356.263

Baten en lasten 2021    
                                                              €                €
Baten
Contributies                                     15.303        27.378
Vervoersbewijzen                              1.486          4.795
Reclameopbrengsten                       25.028        24.561
Giften en fooien                                 2.721          1.181

Netto baten                                     44.538         57.915

Lasten
Afschrijvingen                                  24.435        24.435
Kantoorkosten                                   2.457         2.328
Huisvestingkosten                             4.182         4.145
Verkoopkosten                                   1.530            482
Autokosten                                       22.183       31.294
Algemene kosten                               8.214         5.767
                                                         63.001       68.451

Bedrijfsresultaat                            -18.463     -10.536
Rentelasten                                          -650       -1.289

Resultaat                                        -19.113      -11.825

 

                                                                           


Back to content | Back to main menu