Seniorenbus Zwijndrecht


Go to content

Stichting Seniorenbus
Zwijndrecht

Balans per 31 december 2020
                                                                2020           2019                                                                  2020                2019
Activa                                                       €                €          Passiva                                                     €                      €
Materiele vaste activa                                                            Stichtingsvermogen
Inventaris                                                677          1.112      Bestemmingsreserve                             34.600          334.600
Transport-en vervoermiddelen        83.497        107.498      Overige                                                    7.368            19.193

Vlottende activa                                                                     Kortlopende schulden
Vorderingen                                                                157     Overige en overlopende passiva          14.295             13.334   
Liquide middelen                               272.089     258.360    

                                                         356.263      367.127                                                                 356.263            367.127

Baten en lasten 2020    
                                                            €                €
Baten
Contributies                                     27.378        29.016
Vervoersbewijzen                               4.795        11.770
Reclameopbrengsten                       24.561        25.404
Giften en fooien                                 1.181        12.092

Netto baten                                     57.915        78.283

Lasten
Afschrijvingen                                 24.435        24.453
Kantoorkosten                                   2.328          3.103
Huisvestingkosten                             4.145          4.321
Verkoopkosten                                     482             491
Autokosten                                      31.294        28.144
Algemene kosten                              5.767        19.173
                                                         68.451       79.685

Bedrijfsresultaat                              -10.537        -1.402
Rentelasten                                      -1.289           -848

Resultaat                                        -11.825        -2.250

 

                                                                           


Back to content | Back to main menu