Seniorenbus Zwijndrecht


Go to content

Stichting Seniorenbus
Zwijndrecht

Balans per 31 december 2022
                                                              2022           2021                                                                     2022                2021
Activa                                                       €                €          Passiva                                                     €                      €
Materiele vaste activa                                                           Stichtingsvermogen
Inventaris                                              1.043         1.243       Bestemmingsreserve                           297.906         315.488
Transport-en vervoermiddelen           39.496        59.496      Overige                                                     7.368             7.368

Vlottende activa                                                                    Kortlopende schulden
Vorderingen                                                 –              –          Overige en overlopende passiva            13.871           13.998
Liquide middelen                               278.606     276.115

                                                         319.145      336.854                                                                   319.145          336.854

Baten en lasten 2022    
                                                              €                €
Baten
Contributies                                     23.215        15.303
Vervoersbewijzen                              5.230          1.486
Reclameopbrengsten                      31.796        25.028
Giften en fooien                                 2.206          2.721

Netto baten                                     62.448         44.538

Lasten
Afschrijvingen                                  20.200       24.435
Kantoorkosten                                   3.019         2.457
Huisvestingkosten                             4.580         4.182
Verkoopkosten                                     687          1.530
Autokosten                                      31.064        22.183
Algemene kosten                             19.440         8.214
                                                        78.990       63.001

Bedrijfsresultaat                           -16.542     -18.463
Rentelasten                                      -1.040          -650

Resultaat                                       -17.582      -19.113

 


Back to content | Back to main menu