ANBI

Doel

De stichting heeft ten doel het op ideële basis aanbieden van vervoer van deur tot deur aan senioren, opdat zij zo lang mogelijk sociaal en maatschappelijk actief kunnen blijven en niet persoonlijk geïsoleerd raken.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

 • Door het zonder winstoogmerk exploiteren van een of meer personenbussen om daarmee ritten te verzorgen voor genoemde doelgroep;
 • Door tot genoemde doelgroep behorende personen op afspraak op te halen en te brengen naar de afgesproken plaatsen binnen de gemeenten waarin de stichting werkzaam is;
 • Door het inschakelen van vrijwilligers die de organisatie beheren, de vervoerdiensten regelen, de personenbussen besturen, de passagiers begeleiden en bijzondere taken uitvoeren;
 • Door het verwerven van financiële steun van bedrijven en particulieren;
  met alle middelen die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden.

Medewerkers

Bij de Seniorenbus werken we uitsluitend met toegewijde vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie en dragen bij aan ons streven om senioren passend vervoer te bieden. Belangrijk om te benadrukken is dat onze vrijwilligers geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, zoals vastgelegd in de Wet op de loonbelasting 1964.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. We streven ernaar om minstens één vrouwelijk bestuurslid en bij voorkeur een vertegenwoordiger uit Hendrik-Ido-Ambacht in het bestuur te hebben. Regelmatige bestuursvergaderingen worden georganiseerd om de gang van zaken te bespreken en te plannen.

Voor de werkzaamheden van onze vrijwilligers stellen we duidelijke regels op. De chauffeur draagt de verantwoordelijkheid voor een veilig verloop tijdens zijn dienst. We hanteren leeftijdsgrenzen voor onze vrijwilligers: een vrijwilliger ouder dan 75 jaar mag niet meer als chauffeur fungeren en iemand ouder dan 80 jaar niet meer als bijrijder. Deze laatste leeftijdsgrens is van kracht voor personen die na 9 april 2019 vrijwilliger zijn geworden.

De bijrijder ondersteunt bij het in- en uitstappen en biedt eventuele verdere assistentie. Meldpuntmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het meldpunt. Ze beantwoorden telefoongesprekken en noteren de ritten die alleen voor de volgende dag kunnen worden aangevraagd. Ritinbrengers stellen ritlijsten op voor het vervoer van de volgende dag. Deze lijsten worden de volgende dag aan het einde van de dienst overgedragen aan de meldpuntmedewerker, inclusief vervoersbewijzen en ontvangen betalingen.

Er zal altijd een bestuurslid aanwezig zijn op het meldpunt of op zijn minst telefonisch bereikbaar zijn. We streven naar een inzet van vrijwilligers (niet zijnde bestuursleden) van minstens één halve dag per week voor de stichting. De planning van deze werkzaamheden wordt ruim van tevoren opgesteld, zodat vrijwilligers rekening kunnen houden met hun beschikbaarheid en voorkeursdatums kunnen doorgeven. Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en hun inzet is essentieel om onze missie te realiseren.

Middelen

Het vervoer van de Seniorenbus wordt mogelijk gemaakt door de aanschaf van busjes, waarin 5 tot 7 personen (exclusief chauffeur en bijrijder) vervoerd kunnen worden. We starten met de aanschaf van één bus. De bussen hebben in principe een afschrijvingsperiode van vijf jaar, waarna ze doorgaans worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Financiering van de Bussen

In eerste instantie worden de bussen aangeschaft met behulp van fondsen van verschillende organisaties. Indien nodig sluiten we ook een lening af. Na deze initiële aanschaf zullen de bussen gefinancierd worden uit de reserves van de stichting.

Subsidie en Financiële Onafhankelijkheid

De stichting zal bewust geen subsidie aanvragen om haar onafhankelijkheid te waarborgen.

Inkomsten van de Stichting

De inkomsten van de stichting zijn als volgt samengesteld:

1. Contributie van Contribuanten:
Contributiebedrag: € 6,50 per maand.

2. Ritbijdragen:
Prijs per rit: € 0,77.
Vervoerbewijzen beschikbaar in boekjes van dertien ritten tegen een prijs van € 10,00.

3. Sponsoring op de Bussen:
Jaarlijkse sponsoring door adverteerders op de bussen, afhankelijk van de gebruikte plaats en ruimte voor reclame.

4. Giften:
Eventuele giften van sponsoren en/of leden van de stichting.

Financieel Beheer en Transparantie

 • De financiële middelen worden beheerd door het bestuur, waarbij de penningmeester regelmatig verslag uitbrengt aan de bestuursvergaderingen.
 • Maandelijkse rapportages vanuit de boekhouding naar de bestuursvergaderingen.
 • Bijzondere kostenposten worden indien nodig apart gespecificeerd.
 • Verschillende betaalrekeningen (bij diverse banken) naast één of meer spaarrekeningen zullen worden geopend.

Financiële Stabiliteit en Voorbereiding

 • Streven naar opbouw van een financiële reserve om eventuele calamiteiten op te vangen.
 • Bij voldoende financiële reserve kunnen de genoemde bedragen (bij inkomsten) worden herzien.

Belastingregeling

 • De stichting zal BTW-plichtig zijn en zal per kwartaal de BTW afdragen/terugvorderen onder toezicht van de penningmeester.

Algemeen

Onze stichting, gevestigd in Zwijndrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, staat voor zorgvuldige en weloverwogen betrokkenheid.
We dragen er zorg voor dat eenieder die werkzaam is voor onze stichting op de juiste manier verzekerd is en we nemen dit serieus.

Verzekeringen voor Werkzaamheden

Voor de Bussen:

 • All-risk of WA verzekering inclusief ongevallen inzittendenverzekering en motorrijtuigenrechtsbijstandsverzekering.
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
 • Schadeverzekering inzittenden.
 • Inventaris/goederenverzekering.

Voor de Vrijwilligers:

 • Collectieve ongevallenverzekering geregeld door de gemeente Zwijndrecht.

Transparantie en Communicatie

We brengen regelmatig een blad uit dat bestemd is voor leden, sponsoren en vrijwilligers. Hierin worden onder andere de regels voor leden en contribuanten weergegeven.

Toewijding aan Goede Doelen

In het geval dat onze stichting ooit wordt opgeheven, zal een eventueel overschot aan financiën worden geschonken aan andere organisaties met vergelijkbare doelen als de Stichting Seniorenbus of aan andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen.
Zwijndrecht, november 2000. (Laatste aanpassing februari 2020)